ใบคำร้องขอจบการศึกษา

นักเรียน นักศึกษาสามารถทำการดาวน์โหลดได้ที่นี่!!!

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล คู่มือแนวทางปฏิบัติ ดาวน์โหลดใบคำร้องขอจบการศึกษา

งานที่เกี่ยวข้องกับระบบ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ดำเนินงานเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา v-cop

งานแนะแนว

ติดตาม และเก็บรวบรวมข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

งานการเงิน

การชำระค่าลงทะเบียนเรียนของนักเรียนนักศึกษาแต่ละภาคเรียน

งานห้องสมุด

การยืม/คืนหนังสือระหว่างภาคเรียน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง